Το «Κέντρο Στήριξης Ευπαθών Ομάδων» δημιουργήθηκε στις Σάπες τον Ιούνιο του 2005. Η δομή αυτή λειτουργεί στο πλαίσιο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών. Φορέας υλοποίησης είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μαρωνείας –Σαπών (Κ.Ε.ΜΑ.Σ.)

Το Κέντρο Στήριξης Ευπαθών Ομάδων απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες των Σαπών. Αντικείμενο του Κέντρου είναι τα θέματα υγείας και υγιεινής των εξυπηρετούμενων της ομάδας στόχου, η επαγγελματική τους ενσωμάτωση, η μείωση της σχολικής διαρροής και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Ευπαθών Ομάδων στοχεύει στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη της ομάδας στόχου, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την ένταξη σε αυτή των ωφελουμένων και στην καταπολέμηση των συνθηκών που δημιουργούν κοινωνικό αποκλεισμό.

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις :

• εντοπισμός, προσέγγιση και προσέλκυση των ωφελούμενων.
• ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ομάδας στόχου.
• εκτίμηση ατομικών αναγκών, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων των ωφελούμενων.
• εκτίμηση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ατόμων της ομάδας στόχου.
• εκτίμηση και χαρτογράφηση των κοινωνικών πόρων.
• καθορισμός εξατομικευμένου πλάνου δράσης προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του κάθε εξυπηρετούμενου.
• ατομική και ομαδική συμβουλευτική ωφελούμενων.
• επίλυση αστικοδημοτικών θεμάτων των ατόμων της ομάδας στόχου.
• ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
• διευκόλυνση στην ανεύρεση εργασίας.
• ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων .
• διαρκής παρακολούθηση των αιτημάτων και των ζητημάτων των ωφελουμένων.
• σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων εντός και εκτός οικισμού για την προαγωγή της υγείας των ωφελουμένων.

Στο Κέντρο Στήριξης Ευπαθών Ομάδων Σαπών απασχολούνται οι παρακάτω ειδικότητες:

• ψυχολόγος
• κοινωνικός λειτουργός
• νοσηλεύτρια
• οικονομολόγος
• εκπαιδευτικός
• διαμεσολαβήτρια

Η διεύθυνση του Κέντρου Στήριξης Ευπαθών Ομάδων είναι : Γεωργίου Γεννηματά 8 , Σάπες, Τ.Κ. 69300.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι : 25320 23578.

Οι δικαιούχοι δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ανασφάλιστοι που εντάσσονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1.

Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή σε ισχύ γνωμάτευση εφόρου ζωής ή αορίστου χρόνου από Α/βάθμια ή Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή με ποσοστό 67% και άνω.

2.

Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους.

Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή της πράξης εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή της απόφασης διορισμού Επιτρόπου ή της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα

3.

Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς.

Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα (ΚΕΘΕΑ ή ΟΚΑΝΑ ή Ψ.Ν.Α. ή Ψ.Ν.Θ.)

4.

Κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ).

Βεβαίωση του οικείου σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας ανηλίκων.

5.

Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).

«Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου» με την ένδειξη «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας ή Μέλος Οικογένειας Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας» ή «Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς» ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης.

6.

Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).

«Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους» ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της.

7.

Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ. 233/2003), και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 (Α΄ 158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος».

Βεβαίωση από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.Δ. 233/2003 (ΦΕΚ 204 τ.Α΄).

8.

Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%.

Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας με ποσοστό κάτω από 67%.

9.

Άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της Κ.Υ.Α. 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β).

Ιατρική βεβαίωση από Δημόσια Δομή με την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης (εφόσον δεν υπάρχει γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α.).

10.

Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου με ισχύ την 04-04-2016 ή άτομα που είχαν καταθέσει έως 04-04-2016 αίτημα για βιβλιάριο ανασφαλίστου και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).

Βιβλιάριο ανασφαλίστου με ισχύ την 04-04-2016 ή αίτηση έκδοσης/ανανέωσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου που κατατέθηκε έως 04-04-2016 και δεν εξετάστηκε

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.Έντυπη αίτηση ( χορηγείται από τη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών)

2.Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας και συζύγου

3.Φωτοτυπία το Εκκαθαριστικό της Εφορίας έτους 2015

4.Αντίγραφο εντύπου Ε1 για το έτος 2015

5.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και για τους δύο συζύγους (αν είσαι σε φιλοξενία)

6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7.Ληξιαρχική πράξη γέννησης νέου μέλους

8.Φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης.

Η κατάθεση πραγματοποιείται Δευτέρα & Τρίτη. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΑΠΩΝ

 

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Ευπαθών Ομάδων Σαπών δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Αναλυτικότερα, δημιουργήθηκαν τέσσερεις ομάδες, σύμφωνα με τις ηλικίες των παιδιών.

Στην πρώτη ομάδα συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 6-7 ετών. Οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολήθηκαν είχαν θέμα το καλοκαίρι και την προσωπική τους υγιεινή (κανόνες υγιεινής και διατροφή).

Στην δεύτερη ομάδα συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 7-8 ετών. Η συγκεκριμένη ομάδα ασχολήθηκε με τα επαγγέλματα που υπάρχουν στις Σάπες. Ειδικότερα ζωγραφίσαμε το επάγγελμα των γονιών τους και τις δικές τους επιλογές επαγγέλματος στο μέλλον.

Στην τρίτη ομάδα συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 9-10 ετών. Η συγκεκριμένη ομάδα ασχολήθηκε με έναν ταξιδιωτικό οδηγό που θα αφορούσε τις Σάπες. Τα παιδιά αυτής της ομάδας με τη συνοδεία της εκπαιδευτικού και της διαμεσολαβήτριας του Κέντρου, ξεναγήθηκαν σε διάφορα αξιοθέατα και υπηρεσίες των Σαπών.

Η τέταρτη και τελευταία ομάδα αποτελούνταν από παιδιά που φοιτούν στο γυμνάσιο. Η συγκεκριμένη ομάδα ασχολήθηκε με τη διατροφή και του κανόνες της υγιεινής διατροφής. Επίσης η ομάδα αυτή προετοίμασε και απόλαυσε ένα υγιεινό πρωινό.

Ακολουθεί παρουσίαση με φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες των ομάδων.

Πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγιεινής

Στις 8 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μας δράσεων, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πρόγραμμα «Αγωγής Στοματικής Υγιεινής». Την υπηρεσία μας επισκέφτηκε η οδοντίατρος του Κέντρου Υγείας Σαπών η οποία ανέφερε στα παιδιά πόσο σημαντικά είναι τα δόντια μας και ότι θα πρέπει να τα φροντίζουμε. Στη συνέχεια έκανε σε όλα τα παιδιά φθορίωση. Τα παιδιά άκουγαν προσεχτικά τις συμβουλές της και εξέφραζαν τις απορίες τους. Στο τέλος,ευχαρίστησαν την οδοντίατρο για την επίσκεψή της στο Κέντρο και την αποχαιρέτησαν.

Δωρεάν Διανομή Φρούτων

Την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε δωρεάν διανομή φρούτων (ροδάκινα, σταφύλια και βανίλιες). Οι ωφελούμενοι ήταν όσοι έχουν κάρτα σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης και όσοι είναι δικαιούχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD).